De site voor en door ondernemers uit Ureterp

Nieuwsbericht

Op Nij Foriene - De Wenarke (toneel)

Geplaatst op: 8 februari 2014

toneel ureterpDe Wenarke

In komeedzje in twa bedriuwen fan Haye van der Heyden.

De haadpersoanen yn dizze komeedzje sitte al jierren yn in houlikskrisis. Se geane by elkoar wei. Hy hellet in breidsje út Tailân, sy wol him jaloersk meitsje mei in man út de sportskoalle. mar sa maklik komme se net fan harren eksen ôf. In komeedzje oer leafde, grutskens en oerjefte

Spilers:

Wilma Mariena Boonstra
Petcharin Wiesje van Wijk
Fons Remko Laanstra
Ronnie Rients Miedema
Nico Henk Postma
Ober Berend Posthumus

Rezjy: Gerda Veening

Dekor:
Drewis Klooster
Gerrie de Rijke
Rick Weifferink
Henk Laanstra

Ljocht:
Hielke Reitsma
Hessel Reitsma

Foto's en Poster
Jelmer Postma

Grime:
Gerrie de Rijke

Klean en rekwisiten:
Gerrie de Rijke

Utfieringsdata:

tongersdei 6 febrewaris 2014 yn "MFC De Wier" Oerterp om 14.00 oere
freed 7 febrewaris 2014 yn "MFC De Wier" Oerterp om 20.00 oere
sneon 8 febrewaris 2014 yn "MFC De Wier" Oerterp om 20.00 oere  

autobedrijf_boekema_ureterp.jpg kreaasje_adv_ovureterp_ureterp.jpg primera_ureterp_friesland_winkels.jpg mhv-ovu.jpg plaatselijk_belang_ureterp.jpg hier_adverteren_ureterp.jpg de_tipgever_ureterp.jpg